Modersmålsundervisning til alle to-sprogede

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 18. august 2005

 

Aalborg kommune bør tilbyde modersmålsundervisning for alle tosprogede elever fra skoleårets start i august 2006. Aktuelt er der ca. 80 elever fra EU- og EØS-lande, der modtager undervisning i deres modersmål, men vi bør også genindføre modersmålsundervisningen for de øvrige tosprogede elever og hermed støtte deres sproglige og faglige udvikling. Tosprogede hører ofte til blandt de svageste elever, og hvis de skal have en chance i uddannelsessystemet, er det første skridt, at de lærer deres modersmål ordentligt at kende, så de har et udgangspunkt at lære ovenpå.

 

I det forslag til Aalborg kommunes integrationspolitik, som byrådet den 8. august vedtog med stort flertal, står der allerede, at grundprincippet skal bygge på: "samspillet mellem modersmålet og dansk". Nævnet for Etnisk Ligestilling fremhævede ligeledes i et høringssvar til den siddende regerings nye retningslinier vedrørende modersmålsundervisning tilbage i 2002, at: "det er vigtigt for barnets udvikling af selvværd at dets modersmål og kulturelle baggrund anerkendes og inddrages som en ressource". Dertil kommer ikke mindst at elever, der har modtaget undervisning i deres modersmål, generelt klarer sig bedre i faget dansk. Modersmålsundervisning styrker altså eleverne såvel sprogligt på både dansk og modersmålet som fagligt og socialt.

 

Mere formelt indeholder både FN's konvention om barnets rettigheder som Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 bestemmelser om, at der ikke må diskrimineres på baggrund af sprog. Det danske Institut For Menneskerettigheder konkluderer ligefrem, at det er i direkte modstrid med FN's Børnekonvention, at begrænse tosprogede elevers adgang til modersmålsundervisning.

 

I mandags den 8. august bragte den radikale Preben Pedersen modersmålsundervisningen på banen i byrådet. Dette medførte en længere debat, hvor især SF og til dels Socialdemokraterne ikke var helt afvisende for tanken at lade Aalborg genindføre modersmålsundervisningen. Det vil være et vigtigt og glædeligt integrations- og undervisningspolitisk træk, hvis det viser sig, at der kan samles et flertal ved budgetforhandlingerne.

 

Da man afskaffede kommunernes forpligtelser på dette område, var det primært med økonomiske argumenter. De færreste, der har sat sig ind i området, betvivler den gavnlige effekt af modersmålsundervisning. Skole-og Kulturforvaltningen vurderde sidste år, at det kun vil koste 2,4 - 3,3 mio. årligt at genindføre modersmålsundervisningen i Aalborg kommune. Med tanke på, hvilken massiv hjælp og hvilke problemer der kan forebygges med denne indsats lyder det faktisk som en god forretning, så jeg håber og tror på, at et forslag kan blive vedtaget ved efterårets budgetforhandlinger.